Main-banner

Politika kvality

Vedenie spoločnosti má za cieľ v oblasti vykonávania inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb poskytovať zákazníkom kvalitné a komplexné služby a viesť organizáciu k trvalému rozvoju.

H B H , a.s. chce byť organizáciou, ktorú zákazníci vyhľadávajú preto, že je serióznym a spoľahlivým partnerom, ktorý:

 • trvalo uspokojuje požiadavky zákazníkov,
 • dodržuje dohodnuté ceny, termíny, plní podmienky zmluvy o dielo,
 • uplatňuje najnovšie technologické trendy pri dosahovaní vysokej úrovne kvality prác,
 • efektívne eliminuje príčiny vzniku nedostatkov stavieb, bezodkladne rieši reklamácie v záručnej lehote,
 • vykonáva všestranné profesné vzdelávanie pracovníkov s cieľom zachytiť súčasný svetový trend,
 • implementuje moderné informačné riadiace systémy,
 • plní požiadavky v oblasti kvality životného prostredia a BOZP,
 • trvalo zlepšuje efektívnosť systémov manažmentu kvality, životného prostredia a BOZP.

Certifikáty kvality

H B H , a.s., Považská Bystrica zaviedla a aplikuje v oblasti vykonávania inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb

 1. systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2016 / ISO 9001:2015 systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2009 / ISO 9001:2008
 2. systém enviromentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001:2016 / ISO 14001:2015 systém enviromentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001:2005 / ISO 14001:2004
 3. systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy STN OHSAS 18001:2009 systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy STN OHSAS 18001:2008

Pečať "Spoľahlivosti"

H B H , a.s., Považská Bystrica bola ocenená pečaťou "Spoľahlivosti", ako 100% spoľahlivý partner pre obstarávateľov a poukazuje  serióznosť a odbornosť v prístupe a jednaní pri realizácii všetkých projektov verejných zákaziek.

 

Pečať "Spoločensky zodpovedný podnik"

Spoločnosť H B H , a.s.  bola vyhodnotená ako spoločensky zodpovedný podnik a ocenená pečaťou "Spoločensky zodpovedný podnik". Protokol je prístupný k nahliadnutiu tu.