Kvalita

Vedenie spoločnosti má za cieľ v oblasti vykonávania inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb poskytovať zákazníkom kvalitné a komplexné služby a viesť organizáciu k trvalému rozvoju.

H B H , a.s. chce byť organizáciou, ktorú zákazníci vyhľadávajú preto, že je serióznym a spoľahlivým partnerom, ktorý:

  • trvalo uspokojuje požiadavky zákazníkov,
  • dodržuje dohodnuté ceny, termíny, plní podmienky zmluvy o dielo,
  • uplatňuje najnovšie technologické trendy pri dosahovaní vysokej úrovne kvality prác,
  • efektívne eliminuje príčiny vzniku nedostatkov stavieb, bezodkladne rieši reklamácie v záručnej lehote,
  • vykonáva všestranné profesné vzdelávanie pracovníkov s cieľom zachytiť súčasný svetový trend,
  • implementuje moderné informačné riadiace systémy,
  • plní požiadavky v oblasti kvality životného prostredia a BOZP,
  • trvalo zlepšuje efektívnosť systémov manažmentu kvality, životného prostredia a BOZP.

Certifikáty kvality

H B H , a.s., Považská Bystrica zaviedla a aplikuje v oblasti vykonávania inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb

1. systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2016 / ISO 9001:2015 

2. systém enviromentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001:2016 / ISO 14001:2015 

3. systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy STN OHSAS 18001:2009 

Pečať „Spoľahlivosti“

H B H , a.s., Považská Bystrica bola ocenená pečaťou „Spoľahlivosti“, ako 100% spoľahlivý partner pre obstarávateľov a poukazuje  serióznosť a odbornosť v prístupe a jednaní pri realizácii všetkých projektov verejných zákaziek.

Pečať „Spoločensky zodpovedný podnik“

Spoločnosť H B H , a.s.  bola vyhodnotená ako spoločensky zodpovedný podnik a ocenená pečaťou „Spoločensky zodpovedný podnik“.