Category

Polyfunkčné a bytové stavby
Konštrukčné riešenie: rekonštrukcia administratívnej budovy nadstavba výškovej budovy J&T
Read More
Konštrukčné riešenie: oprava balkónov, výmena klampiarskych konštrukcií, rekonštrukcia zábradlí výmena okien a balkónových dverí kontaktný zatepľovací systém
Read More
Štvorpodlažný polyfunkčný objekt má nosný monolitický železobetónový skelet s predsadenou obvodovou fasádou. Na I.np je situovaná prevádzka predajne automobilov, na II. a III.np sa nachádzajú veľkoplošné kancelárie so sociálnym zázemím, na IV.np sú umiestnené 4 bytové jednotky. Na streche objektu je riešená plynová kotolňa, v suteréne je hromadný garážový priestor a pivničné priestory.
Read More
Štvorpodlažný polyfunkčný objekt má nosný monolitický železobetónový skelet s predsadenou obvodovou fasádou. Na I.np je situovaná prevádzka predajne automobilov, na II. a III.np sa nachádzajú veľkoplošné kancelárie so sociálnym zázemím, na IV.np sú umiestnené 4 bytové jednotky. Na streche objektu je riešená plynová kotolňa, v suteréne je hromadný garážový priestor a pivničné priestory.
Read More
Novostavba polyfunkčného domu s dvoma pozemnými podlažiami garáží a ôsmimi nadzemnými podlažiami, na ktorých sa nachádzajú obchodné priestory a administratívne priestory a 70 nadštandardných bytov. Zvislú nosnú konštrukciu tvorí kombinovaný nosný systém železobetónových stĺpov a stien. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria železobetónové dosky. Objekt je zastrešený plochou pochôdznou strechou, nad garážami je vegetačná strecha. Fasáda je...
Read More
1 2